055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 18 เมษายน 2567
เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนร่วมการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (โครงการหลวงเลอตอ)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 นายจิรวัฒน์ อ้นศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนร่วมการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย (โครงการหลวงเลอตอ) ณ ห้องประชุมโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อให้การใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม