055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นางสาวณัฐพร มหาวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนรีรตา ท้าวแก่นสาร

พนักงานพิมพ ส 4

นางวีรวัลย์ เอมอยู่

พนักงานพิมพ์ ส 4

นางดวงใจ ดวงจันทร์

พนักงานพิมพ์ ส 4

นางเนตรนภา นุภาพ

พนักงานธุรการ ส 2

นายไพฑรูย์ อินทฉิม

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นางกมลรัตน์ พันธุ์พืช

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศตวรรษ ตาแสงวงษ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์