055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628

นายกฤษฐาพัฒน์ พิชัยณรงค์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายสุทิน ไกรรักษ์

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นายวิรัตน์ แจ่มแจ้ง

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นายขวัญ น้ำทิพย์

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นางปราณี เพาะปลูก

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายวงศพัทธ์ สัตย์ธรรม

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายสราวุธ พุทธัง

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายธนะภูมิ หมื่นอาจ

ช่างฝีมือสนาม ช 2

นายสุชาติ จงรักษ์

นายช่างชลประทาน