055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 10 เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติโดยฉับพลัน