055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 9 เมษายน 2567
จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการได้มาของที่ดินและแผนที่กันเขต

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการได้มาของที่ดินและแผนที่กันเขต ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 สำนักกฎหมายและที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำรวจกันเขต 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดตากต่อไป