055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 6 เมษายน 2567
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 5 – เสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายนครชัย มั่นเมือง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจังหวัดตาก ดังนี้ จุดที่ 1 ระบบประปาท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านปูเตอร์ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จุดที่ 2 ประปาภูเขา หมู่ที่ 6 บ้านหม่องวา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด ลงพื้นที่จุดที่ 3 ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอแม่ระมาด จุดที่ 4 ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยาง จุดที่ 5 อ่างเก็บน้ำติตะละ หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งถ้ำ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง และจุดที่ 6 ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านเรกะติ (หย่อมบ้านปะน้อยปู่) ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก