055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 5 เมษายน 2567
พิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำและอุปกรณ์ แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11.15 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก พร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำและอุปกรณ์ให้แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)