055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 4 เมษายน 2567
ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก มอบหมายให้ นายไพรัช ภูมิโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วย นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ