055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 8 กุมภาพันธ์ 2567
จัดประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานตาก โดยมี หัวหน้าฝ่าย/งาน ข้าราชการ หัวหน้าหมวดสูบน้ำเคลื่อนที่จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง