055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา บ้านหนองหลวง ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ข้าราชการ คณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2549 กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำสำหรับใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรและอุปโภค บริโภคภายในโรงเรียน ลักษณะโครงการประกอบด้วย ฝายต้นน้ำ (ฝายเกเบี้ยน) ความยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร ระบบท่อส่งน้ำด้วยท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความยาว 1,000 เมตร ถังพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง