055-893628
  • วันทำการ : 08:30 น. - 16:30 น.
  • rid4tak@gmail.com
055-893628
ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2567
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายมาโนช ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นายเดชา จรรยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และคณะเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่ และเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ ได้แก่ โครงการฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เหมืองผาแดง) ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตาว (อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง) ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก