โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
18
เมื่อวาน
85
เดือนนี้
4,218
เดือนที่แล้ว
5,909
ปีนี้
27,140
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
03/10/2559
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2560 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดชุมนุมกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
 • 03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4 
 • 03/10/2559
 • ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียน AAR:After Action Review คณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ COP นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนาคม สำนักงานชลประทานที่ 4 
 • 13/09/2559
 • ขอเชิญประชุมหารือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก 
 • 13/09/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกาตรอินทรีย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
 • 13/09/2559
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 • 13/09/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ในเขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก เวลา 10.30 น. 
 • 07/09/2559
 • ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น.  
 • 07/09/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน (ห้องประชุม2) ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
 • 07/09/2559
 • เชิญประชุมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มโอกาสให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนงาน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กร ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
 • 07/09/2559
 • ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร 
 • 07/09/2559
 • ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติระบบการลาออกอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 
 • 02/08/2559
 • ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางชั้น 2  
 • 02/08/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักาาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ในเขตพัฒนาเสรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดตาก เวลา 10.00 น. 
 • 02/08/2559
 • ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม นาคา สำนักงานชลประทานที่ 4 เวลา 08.30-16.30 น. 
 • 30/06/2559
 • เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 5เวลา 10.00 น. 
 • 30/06/2559
 • ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตาก ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 ก.ค.59 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
 • 30/06/2559
 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2559 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 • 28/06/2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร จำนวน 6 แห่ง ในวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2559 
 • 28/06/2559
 • ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำท่าตามธรรมชาติ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานชลประทานที่ 3  
 • 22/06/2559
 • ขอเชิญประชุมสุนยืติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตาก วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก 
 • 22/06/2559
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานหลักเพื่อทำหน้าที่สำรวจข้อมูล ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผลพืช อาสิน ในพื้นที่ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เวลา 10.00 น.  
 • 22/06/2559
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดตาก ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก  
 • 22/06/2559
 • เชิญประชุม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดตาก ปี 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก 
 • 22/06/2559
 • ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำ (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง)ขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 
 • กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 14 หน้า หน้าถัดไป = 2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  เลือกรายการแจ้งอื่น ๆ คลิ๊กที่ List Menu :
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.