ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
   
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
รายการ
จำนวนโครงการ
วงเงิน(บาท)
เบิกจ่าย(บาท)
เบิกจ่าย(%)
ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน
 • [0]ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน
 • 1 8,773,000.00 8,665,823.00 98.78%
 • [1]ค่าก่อสร้างอื่นๆ (ที่ทำการ)
 • 1 1,500,000.00 1,499,844.00 99.99%
 • [2]ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ
 • 3 1,931,200.00 1,772,477.00 91.78%
 • [3]ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
 • 29 16,635,000.00 16,278,766.00 97.86%
 • [4]ค่าขุดลอกโดยเรือขุด
 • 2 4,000,000.00 3,528,390.00 88.21%
 • [5]ค่ากำจัดวัชพืช
 • 1 940,000.00 932,000.00 99.15%
 • [6]ค่าบำรุงรักษาทาง
 • 1 860,000.00 859,305.00 99.92%
           
  ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
 • [7]ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
 • 1 17,272,100.00 8,017,951.00 46.42%
           
  ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • [8]ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
 • 1 7,772,000.00 7,768,961.00 99.96%
 • [9]ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
 • 5 1,542,000.00 1,393,524.00 90.37%
 • [10]โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ฯ
 • 1 6,380,000.00 6,349,379.00 99.52%
           
  แผนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ ฯ
 • [11]ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำช่องหามกาย
 • 1 33,450,000.00 31,194,838.00 93.26%
           
   
   
   
  โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
  โครงการชลประทานตาก
  105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  E-mail : tak@mail.rid.go.th  
  055-893628 โทรสาร 055-893604

  [นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
  Webmaster by : Kawanchai Thongkam
  WebDirector by : Dusit Sangsukon
  Email Contact : peachandpam@gmail.com
  Power by : RidTak.org
  Last Update : 06/07/2558 11:06 น.