โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
64
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
ลำดับที่
รายการ
บันทึกโดย
บันทึกเมื่อ
21
การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/01/2558
20
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4 ที่ 94/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำดิบห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
16/10/2557
19
คำสั่งกรมลประทาน ที่ 175/2557 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นายชาตรี ยะเกี๋ยง)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
27/08/2557
18
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 886/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นายพินิจ นกเล็ก)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
27/08/2557
17
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 251/2553 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
19/08/2557
15
การจัดทำประกาศทางน้ำชลประทานและการขอออกกฎกระทรวง
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
14/08/2557
14
การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ว.14)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
06/08/2557
13
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/21/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายอาทิว ทุ่งเจ็ด, นายธรณิศ มั่นศรี)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
12/06/2557
12
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/3/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
11/06/2557
11
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน (ข้อ 9.หลักประกันสัญญา) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างพิมพ์ (พด.)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
11/06/2557
10
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ12/5/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่(นายสังคม ทองหล่อ)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
9
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข578/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธรณิศ มั่นศรี)
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
8
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข612/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
7
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4 ที่ 68/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
6
การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
09/06/2557
5
หนังสือรับรองที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดตั้งโครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับไร่นา
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/05/2557
4
ข้อกำหนดการจัดตั้งโครงการชลประทานระบบท่อประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสำหรับไร่นา
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
29/05/2557
3
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
2
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟ้าของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ.๒๕๕๖
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
1
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลาง และโครงการพิเศษ ให้โครงการชลประทาน พ.ศ.๒๕๕๗
ไฟล์เอกสาร : [ไฟล์ 1
นายพูนเพิ่ม อินเลี้ยง
28/05/2557
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.