โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
2022-12-20 15:16:27 2014-04-06 18:06:01 2014-04-06 17:56:01
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
พิมพ์ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์
รายงานทางการเงิน คป.ตาก
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
7
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
9,685
ปีที่แล้ว
49,472
 
 
 
 
 
 
 ๐ โครงการชลประทานตาก
 
1.1 ที่ตั้ง
       โครงการชลประทานตาก หมู่ที่ 6
        บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
        สังกัด สำนักชลประทานที่ 4
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501
          พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 10,255,000 ไร่
          พื้นที่เกษตรกรรมทั้งจังหวัด 1,087,494 ไร่
          พื้นที่ชลประทาน 67,800 ไร่  
แบ่งพื้นที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาออกเป็น 3 ฝ่าย
      1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอเมือง พื้นที่ชลประทาน 22,000 ไร่
      2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา พื้นที่ชลประทาน 24,700 ไร่
      3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง พื้นที่ชลประทาน 21,100 ไร่
 
 ๐ ประวัติความเป็นมา
    โครงการชลประทานตาก หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก พิกัด 47 QMU 158606 ระวาง 4842 แผ่นที่ 4 อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 4
เนื่องจากพื้นที่เขตจังหวัดตากเดิมเป็นพื้นที่ไม่มีการชลประทานได้อาศัยน้ำฝน โดยธรรมชาติมาประกอบอาชีพการเกษตรตามฤดูกาล หากฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาล การทำนาและปลูกพืชไร่ได้รับความเสียหายพื้นที่ส่วนใหญ่ ในการทำเกษตรกรรมเป็นพื้นที่แคบๆ ตามริมฝั่งแม่น้ำปิงส่วนหนึ่งตามที่ราบเชิงเขา

       ในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตาก กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จึงจัดสรรที่ทำกินให้แก่เกษตรกร ที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา เพื่อให้ราษฎรมีที่พักอาศัยและประกอบอาชีพทำกิน โดยสร้างโรงสูบน้ำ 2 แห่ง มีระบบส่งน้ำและอาคารในคลองส่งน้ำ เพื่อควบคุมการส่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการเรียกว่า "โครงการจัดสรรอาชีพสามเงา" อันได้แก่โครงการที่ 9 และ10 ของตอนที่ 2 ในปัจจุบัน

       หลังจากเขื่อนภูมิพลสร้างเสร็จแล้วปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่เคยไหลป่าท่วมพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำปิง ทำให้พื้นที่ที่เคยได้รับน้ำจากแม่น้ำปิง และน้ำฝนโดยธรรมชาติได้รับน้ำน้อยลง จึงทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร
กรมชลประทานจึงได้วางแผนสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง ประกอบกับในระยะเวลานั้น ทางราชการได้กำหนดให้จังหวัดตากเป็นศูนย์กลางพัฒนาภาคเหนือ ดังนั้นคณะกรรมการ ภาคเหนือ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตามริมแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งเคยทำการเกษตรด้วยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียวเสียในคราวเดียวกัน

       กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ริมฝั่งแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ออกเป็นโรงสูบน้ำต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 อำเภอเมืองตาก ประกอบด้วย หน่วยสูบน้ำที่ 1,4,5,6,7 และ8 ตอนที่ 2 คือ อำเภอบ้านตาก,อำเภอสามเงา ประกอบด้วย หน่วยสูบน้ำที่ 2,3,9 และ 10 แต่ละหน่วยมีโรงสูบน้ำจากแม่น้ำปิง พร้อมทั้งระบบการส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อควบคุมการส่งน้ำโดยคลองส่งน้ำเป็นคลองดาดด้วยอิฐ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพในการเผาอิฐ เพื่อเพิ่มพูนรายได้การอุสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่นั้นมารวมทั้ง 2 ตอน มี 10 หน่วยสูบน้ำเรียกว่า "โครงการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกลุ่มแม่น้ำปิง"
 
๐ ลักษณะทั่วไปของโครงการ
2.1 โครงการชลประทานตาก แบ่งหน่วยงานใหญ่ ๆ ออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้
    1. ฝ่ายวิศวกรรม
    2. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
    3. ฝ่ายช่างกล
    4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
    5. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
 
2.2 โครงการชลประทานตาก แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้
    1. งานธุรการ การเจ้าหน้าที่ -นิติการ
    2. งานบัญชีและการเงิน
    3. งานพัสดุ
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.