โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ หน่วยงานในสังกัด บุคลากร ติดต่อโครงการ ผังเว็บไซต์
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4

ระบบงานกรมชลประทาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน
ระบบงานสารสนเทศภายใน
WebMail กรมชลประทาน
 
โครงการชลประทานตาก
๐ การพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัด
กราฟแสดงข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลท่าน้ำ น้ำฝน น้ำในอ่างเก็บน้ำ
ข้อมูลการปลูกพืช
แผนงานและงบประมาณ
แบบฟอร์ม Download
 
 
ระบบงานพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
รายการคืนความสุขให้คนในชาติออนไลน์
โครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง จ.ตาก
วีดีทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ คป.ตาก
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
คำรับรองปฏิบัติราชการ คป.ตาก
รายงานการเบิกจ่าย คป.ตาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 4
จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
www.ridtak.org
::สถิติการเข้าใช้ระบบ::
เริ่ม 3 ส.ค 2557
วันนี้
67
เมื่อวาน
72
เดือนนี้
1,156
เดือนที่แล้ว
2,336
ปีนี้
32,619
ปีที่แล้ว
66,893
 
 
 
 
 
 
 ๐ โครงการชลประทานตาก
 
1.1 ที่ตั้ง
       โครงการชลประทานตาก หมู่ที่ 6
        บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
        สังกัด สำนักชลประทานที่ 4
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501
          พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 10,255,000 ไร่
          พื้นที่เกษตรกรรมทั้งจังหวัด 1,087,494 ไร่
          พื้นที่ชลประทาน 67,800 ไร่  
แบ่งพื้นที่ส่งน้ำและบำรุงรักษาออกเป็น 3 ฝ่าย
      1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอเมือง พื้นที่ชลประทาน 22,000 ไร่
      2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา พื้นที่ชลประทาน 24,700 ไร่
      3. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ควบคุมพื้นที่เขตอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผาง พื้นที่ชลประทาน 21,100 ไร่
 
 ๐ ประวัติความเป็นมา
    โครงการชลประทานตาก หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก พิกัด 47 QMU 158606 ระวาง 4842 แผ่นที่ 4 อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 4
เนื่องจากพื้นที่เขตจังหวัดตากเดิมเป็นพื้นที่ไม่มีการชลประทานได้อาศัยน้ำฝน โดยธรรมชาติมาประกอบอาชีพการเกษตรตามฤดูกาล หากฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาล การทำนาและปลูกพืชไร่ได้รับความเสียหายพื้นที่ส่วนใหญ่ ในการทำเกษตรกรรมเป็นพื้นที่แคบๆ ตามริมฝั่งแม่น้ำปิงส่วนหนึ่งตามที่ราบเชิงเขา

       ในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตาก กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จึงจัดสรรที่ทำกินให้แก่เกษตรกร ที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมในเขตตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา เพื่อให้ราษฎรมีที่พักอาศัยและประกอบอาชีพทำกิน โดยสร้างโรงสูบน้ำ 2 แห่ง มีระบบส่งน้ำและอาคารในคลองส่งน้ำ เพื่อควบคุมการส่งน้ำในเขตพื้นที่โครงการเรียกว่า "โครงการจัดสรรอาชีพสามเงา" อันได้แก่โครงการที่ 9 และ10 ของตอนที่ 2 ในปัจจุบัน

       หลังจากเขื่อนภูมิพลสร้างเสร็จแล้วปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่เคยไหลป่าท่วมพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำปิง ทำให้พื้นที่ที่เคยได้รับน้ำจากแม่น้ำปิง และน้ำฝนโดยธรรมชาติได้รับน้ำน้อยลง จึงทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร
กรมชลประทานจึงได้วางแผนสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง ประกอบกับในระยะเวลานั้น ทางราชการได้กำหนดให้จังหวัดตากเป็นศูนย์กลางพัฒนาภาคเหนือ ดังนั้นคณะกรรมการ ภาคเหนือ จึงมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกตามริมแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งเคยทำการเกษตรด้วยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียวเสียในคราวเดียวกัน

       กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนสำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ริมฝั่งแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ออกเป็นโรงสูบน้ำต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 อำเภอเมืองตาก ประกอบด้วย หน่วยสูบน้ำที่ 1,4,5,6,7 และ8 ตอนที่ 2 คือ อำเภอบ้านตาก,อำเภอสามเงา ประกอบด้วย หน่วยสูบน้ำที่ 2,3,9 และ 10 แต่ละหน่วยมีโรงสูบน้ำจากแม่น้ำปิง พร้อมทั้งระบบการส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อควบคุมการส่งน้ำโดยคลองส่งน้ำเป็นคลองดาดด้วยอิฐ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพในการเผาอิฐ เพื่อเพิ่มพูนรายได้การอุสาหกรรมในครอบครัว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่นั้นมารวมทั้ง 2 ตอน มี 10 หน่วยสูบน้ำเรียกว่า "โครงการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกลุ่มแม่น้ำปิง"
 
๐ ลักษณะทั่วไปของโครงการ
2.1 โครงการชลประทานตาก แบ่งหน่วยงานใหญ่ ๆ ออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้
    1. ฝ่ายวิศวกรรม
    2. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
    3. ฝ่ายช่างกล
    4. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
    5. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
 
2.2 โครงการชลประทานตาก แบ่งงานออกเป็น 3 งาน ดังนี้
    1. งานธุรการ การเจ้าหน้าที่ -นิติการ
    2. งานบัญชีและการเงิน
    3. งานพัสดุ
 
 
 
โครงการชลประทานตาก - สำนักชลประทานที่ 4
สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ ติดต่อเรา
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
E-mail : tak@mail.rid.go.th  
055-893628 โทรสาร 055-893604

[นโยบายเว็บไซต์ WebSite Policy]
Webmaster by : Kawanchai Thongkam
WebDirector by : Dusit Sangsukon
Email Contact : peachandpam@gmail.com
Power by : RidTak.org
Last Update : 06/07/2558 11:06 น.